Currently set to Index
Currently set to Follow
Saltar al contenido

Temario de oposiciones a Policía Local

Aquí tienes el temario oposiciones a la mayoría de procesos selectivos a Policía Local o Guardia Urbana en Catalunya.

Temas de Policía Local

Te enseñamos temarios de la prueba específica o teórica completamente ACTUALIZADOS que aparecen en las bases y convocatorias:

Tipo 1 (el más común)

TEMA 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

TEMA 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

TEMA 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. Drets i deures de l’àmbit civil i social, l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.

TEMA 4. La Generalitat de Catalunya, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

TEMA 5. El Municipi. Concepte i elements, Les potestats municipals. Competències municipals.

TEMA 6. Les ordenances i els bans. Concepte. Règim d’aprovació. Destinataris. Control del seu compliment.

TEMA 7. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

TEMA 8. L’Ajuntament XXXXXXXXXXXXXX. Organització municipal. Òrgans de Govern. Estructura organitzativa. Consells Municipals.

TEMA 9. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat: concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d’actuació. Els diferents cossos policials de l’Estat espanyol.

TEMA 10. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals. Estructura i Organització de la Policia Local. Funcions en llur àmbit d’actuació. Principis bàsics d’actuació.

TEMA 11. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya.

TEMA 12. La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de protecció de la seguretatciutadana.

TEMA 13. Ètica i deontologia professional. Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu de la Policia. Codi ètic de la Policia de Catalunya. El Pla d’Igualtat Home-Dona de l’Ajuntament XXXXXXXXXXX. La violència de gènere. Delictes d’odi.

TEMA 14. La Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Permisos i llicències de conducció. Classes. Condicions dels vehicles per poder circular.

TEMA 15. La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. Regulació i control.

TEMA 16. El Codi Penal. Els delictes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. Persones responsables dels delictes i les penes.

TEMA 16. La detenció. Forma de practicar-la. Supòsits. Drets de la persona detinguda.

TEMA 17. L’Ordenança de circulació de vehicles de Ajuntament XXXXXXXXX.

TEMA 18. L’Ordenança de qualitat del medi urbà de Ajuntament XXXXXXXXX.

TEMA 19. L’Ordenança de tinença d’animals de Ajuntament XXXXXXXXX.

TEMA 20. L’Ordenança de sorolls i vibracions de Ajuntament XXXXXXXXX.

Tipo 2 (semejante al de Mossos pero con las peculiaridades del municipio al que te presentes):

A) Coneixement de l’entorn

 1. Història de Catalunya: De la formació de Catalunya al segle XVIII a la Catalunya contemporània (s.
  XIX, XX i XXI).
 2. L’àmbit sociolingüístic, el Marc geogràfic de Catalunya i l’organització territorial.
 3. Principals variables de l’estructura econòmica i social de Catalunya.
 4. El canvi social: La societat multicultural, la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones; les noves tecnologies de la informació; l’individu i l’equilibri ecològic.

B) Àmbit institucional

 1. La Constitució Espanyola
 2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 3. Les institucions polítiques de Catalunya.
 4. L’ordenament jurídic de l’Estat espanyol.
 5. Els drets humans i els drets constitucionals: Les garanties dels drets.
 6. Les institucions polítiques de l’Estat espanyol.
 7. Els òrgans jurisdiccionals: El poder judicial i el Tribunal Constitucional.
 8. L’organització territorial de l’Estat espanyol.
 9. La Unió Europea.

C) Àmbit de seguretat i policia

 1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
 2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
 3. La policia de Catalunya: Mossos d’Esquadra i policies locals.
 4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
 5. La funció policial en la investigació de delictes.
 6. La funció policial en seguretat viària i trànsit.
 7. Codi deontològic policial.
 8. El marc legal de la seguretat a l’Estat: Forces i cossos de seguretat.
 9. La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

D) El món local a Catalunya

 1. El Règim local a Catalunya.
 2. El municipi. Ordenances i reglaments de XXXXXXXXXX.
 3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

Temario de Guardia Urbana de Barcelona

También te mostramos el temario de GUB, la policía local de Barcelona, la que tiene más efectivos de Catalunya:

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis
  generals i l’Administració local”.
 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006: drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de
  l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.
 4. El municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei reguladora de les
  bases de règim local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
  Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L’Ajuntament de Barcelona.
  Organització Municipal. L’organització política (alcalde, tinents d’alcalde, regidors) i l’organització executiva (el
  model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a
  l’Ajuntament de Barcelona.
 6. Institucions de la Unió Europea: el Parlament, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió, el
  Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’ordenament jurídic comunitari: dret originari i dret derivat.
 7. Coneixement de la ciutat des de l’1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i
  actualitat de la ciutat.
 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació,
  contingut, àmbit d’aplicació i principis.
 9. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat. La Llei de
  policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
 10. L’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
 11. L’ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.
 12. L’ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu
  de preservar i millorar la qualitat de l’aire (zona de baixes emissions).
 14. Ordenança de medi ambient de Barcelona: Capítol 3 Protecció de l’atmosfera (condicions de les fonts
  emissores) i Capitol 8 Règim sancionador específic.
 15. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: especial referència als principis rectors en relació amb
  seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions
  de policia judicial: especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de
  detenció i d’habeas corpus.
 16. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris
  de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi penal. Règim
  d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.
 17. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals
  de la UE. Codi europeu d’ètica de la policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d’igualtat
  d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d’odi.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *